تجزیه حرارتی TAGN تری آمینو گوانیدین نیترات

شامل سه مرحله تولید گرما و فرآیند کاهش جرم می باشد و با وزن سنجی حرارتی اندازه گیری می شود

. مرحله اول منطبق با واکنشی سریع و گرمازا با کاهش جرم بین ۴۸۸K و ۴۹۸K بوده ، مرحله دوم مطابق …

شامل سه مرحله تولید گرما و فرآیند کاهش جرم می باشد و با وزن سنجی حرارتی اندازه گیری می شود

مرحله اول

منطبق با واکنشی سریع و گرمازا با کاهش جرم بین ۴۸۸K و ۴۹۸K بوده ، مرحله دوم مطابق با واکنش گرماگیر و آهسته بین ۴۹۸K و ۵۷۳k بوده و مرحله سوم مطابق با واکنش گرماگیر بسیار آهسته بین کاهش جرم ۵۷۳k و ۶۳۲K می باشد.

پیک گرماگیر در ۴۸۸K با تغییر فاز از جامد به مایع ایجاد می گردد

. واکنش سریع و گرمازا در محله اول فرایندی است که طبیعت پرانرژی بودن TAGN را مشخص می نماید.

در رفتار حرارتی TAGN ای که با قطع عمل تجزیه در %۲۷ کاهش جرم بدست آمده است هیچ پیک گرمازایی در اولین مرحله مشاهده نمی شود.

این مساله نشان می دهد که جزء اصلی پرانرژی TAGN در واکنش تجزیه مرحله اول همزمان با %۲۷ کاهش جرم مصرف شده است .

ساختمان مولکولی گوانیدین نیترات به جز در مورد سه گروه آمین در TAGN با آن مشابه می باشد.

از آنجایی که ضعیف ترین پیوند شیمیایی در مولکول TAGN ، پیوند N-N می باشد شکست اولیه پیوند در گروه های آمینی صورت می گیرد.

گفتنی است تجزیه حرارتی TAGN بحث بسیار مفصلی است و این تنهابخش کوتاهی از فرایند اولیه تجریه آن می باشد.

https://newdan.ir/?p=2117&preview=true