در مبارزه علیه بروسلوز

واکسیناسیون نقشی اساسی دارد تاکنون واکسن های متعددی از سویه های زنده یا کشته ی بروسلا آبورتوس, بروسلاملی تنسیس و بروسلاسوئیس جهت ایمن سازی گاو, گوسفند و بز, خوک, شتر و دیگر حیوانات مورد استفاده قرارگرفته است,

واکسیناسیون در انسان نیز به طور محدود انجام پذیرفته است

در مبارزه علیه بروسلوز، واکسیناسیون نقشی اساسی دارد

تاکنون واکسن‌های متعددی از سویه‌های زنده یا کشته‌ی بروسلا آبورتوس، بروسلاملی تنسیس و بروسلاسوئیس جهت ایمن‌سازی گاو، گوسفند و بز، خوک، شتر و دیگر حیوانات مورد استفاده قرارگرفته است، واکسیناسیون در انسان نیز به طور محدود انجام پذیرفته است.

مهمترین واکسن‌های مورد مصرف دامپزشکی را واکسن‌ زنده‌ی سویه‌ی ۱۹ بروسلا آبورتوس

واکسن‌زنده و کشته‌ی سویه‌ی ۲۰/۴۵ بروسلا آبورتوس، واکسن زنده‌ی سویه‌ی موکوئیدی M ۱۰۴ بروسلا آبورتوس، واکسن‌ کشته‌ی سویه‌یH ۳۸ بروسلاملی تنسیس، واکسن‌زنده‌ی سویه‌ی Rev.۱ بروسلاملی تنسیس، واکسن‌ زنده‌ی سویه‌یS۲ و غیره شامل می‌گشتند.