دسته‌ها
بامدادان كه ز خلوتگه كاخ ابداع بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع hafezdivan بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع تعبیر بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع تفسیر بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع فال تعبیر فال بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع تفسیر شعر بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شعر و ادب معنی بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع معنی شعر بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع

برکشد آینه از جیب افق چرخ و در آن

بنماید رخ گیتی به هزاران انواع

در زوایای طربخانه جمشید فلک

ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع

چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر

جام در قهقهه آید که کجا شد مناع

وضع دوران بنگر ساغر عشرت بر گیر

که به هر حالتی این است بهین اوضاع

طره شاهد دنیی همه بند است و فریب

عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع

عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌خواهی

که وجودیست عطابخش کریم نفاع

مظهر لطف ازل روشنی چشم امل

جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع

بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع تعبیر

 ١- سحرگاهان که از خلوتگاه اریکه آفرینش پروردگار، خورشید مشرق به همه جا، شعاع انوار خود را بفرستد.

۲- چرخ از گریبان افق، آینه ای بالا بیاورد و چهره دنیا را به صورتهای متفاوت نشان دهد.

۳- در گوشه های خانه شادمانی خورشید، زهره ارغنون را برای آهنگ رقص، به صدا در آورد.

 ۴- چنگ در شور و غلغله می افتد که انکار کننده کجاست و جام با خنده بلند می پرسد که آن بسیار منع کننده کجا رفت؟

۶- شرایط زمانه را نگاه کن و پیاله ای شراب خوشی بدست بگیر زیرا هر چه پیش آید، این حالت بهترین وضع است.

۶- گیسوی زیباروی دنیایی، به تمامی فریب و نیرنگ است، شناسندگان واقعی بر سر این رشته (گیسوی یار) با هم نزاع نمی کنند.

۷- اگر سود دنیا را می طلبی، برای پادشاه عمر طولانی بخواه زیرا که او وجودی است است بخشنده و بزرگوار و بسیار سود رساننده.

۸- شاه شجاع، مظهر لطف ازلی پروردگار، روشنی بخش چشم آرزو و دربردارنده علم و عمل با هم است و به جهان جان می بخشد.

نوشته بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع اولین بار در هلث کده. پدیدار شد.