دسته‌ها
امانتادین امانتادین ۱۰۰ امانتادین برای چیست امانتادین برای طیور امانتادین برای کرونا امانتادین چیست امانتادین دارویاب امانتادین طیور امانتادین قرص امانتادین ویرالس 100 داروشناسی

امانتادین

امانتادین

آمانتادین (Amantadine) یک داروی ضد ویروس است که برای پروفیلاکسی و درمان آنفلوآنزا تیپ A، درمان پارکینسون، درمان واکنش‌های اکستراپیرامیدال ناشی از مصرف دارو و همچنین برای کاهش خستگی وابسته به بیماری ام‌اس به کار می‌رود.

ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن، آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ

اشکال دارویی:

U.S:

ﻛﭙﺴﻮل، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ: ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم

ﻛﭙﺴﻮل، ﺳﺎﻓﺖ ژل، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ: ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم

ﻣﺤﻠﻮل، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ: ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ۵ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ۴۷۳) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﺷﺮﺑﺖ، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ؛، ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم ﺑـﺮ ۵ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ (۱۰ و ۴۷۳ و ۴۸۰

ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﻗﺮص ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ: ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم

امانتادین ۱۰۰

کپسول آمانتادین 100 در موارد پیشگیری و درمان بیماری آنفلوآنزا استفاده می شود زیرا می تواند مانع ورود ویروس آنفلوآنزا به سلول هدف شود ولی در حال حاضر واکسن آنفلوآنزا روش بهتری در پیشگیری محسوب می شود. کپسول آمانتادین در حال حاضر بیشتر برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می شود زیرا آمانتادین باعث آزاد سازی دوپامین در مغز شده و می تواند در بهبود پارکینسون موثر باشد.

امانتادین قرص

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻼک ﺑﺎزﺟﺬب دوﭘـﺎﻣﻴﻦ از ﻧـﻮرونﻫـﺎی ﭘـﻴﺶ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ دوﭘﺎﻣﻴﻦ

از ﻓﻴﺒﺮﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

مکانیسم اثر دارو مشخص نیست، اماممکن است با تاثیر برساخت، آزادی سازی یا بازجذب دوپامین و نوراپی نفرین، عملکرد سیستم دوپامینرژیک را تقویت کند. به عنوان ضد ویروس آنفلوزا به نظر می رسد از Uncoating ویروس و آزاداسید نوکلئیک آن

بداخل سلول های اپی تلیال تنفسی جلوگیری می کند.

امانتادین برای چیست

  • درمان با آمانتادین به منظور آنفلوآنزا باید تا 48 ساعت پس از بهبود نشانه ها ادامه داشته باشد.
  • برای پروفیلاکسی درمان باید بلافاصله پس از تماس شروع شود و تا ده روز ادامه یابد.
  • ممکن است از آمانتادین در درمان NMS، سندرم محرومیت از کوکائین و سکسکه مقاوم نیز استفاده شود.
  • آمانتادین سطح گاسترین را افزایش و سطح فسفات را کاهش می دهد.

نوشته امانتادین اولین بار در هلث کده. پدیدار شد.